جا قاشقی چوبی داخل کابینتی بزرگ 6 خانه

۶۸۰.۰۰۰ تومان

جا قاشقی بزرگ 6 خانه چوبی
چوب باکیفیت و قابل شست شو
خانه بزرگتر طول 40 عرض 36 و ارتفاع 6 سانت
جاقاشق بزرگ طول 37 عرض 9.5 سانت
جا قاشق متوسط (3 عدد) طول 28.5 عرض 8 سانت
جا قاشق کوچک طول 24 عرض 9 سانت