۲۱۶,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۴۷,۰۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
۲۱۸,۰۰۰ تومان۲۵۸,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

تابه دربدار مستطیل بورجام کد 59009

۱۱۷,۰۰۰ تومان

تابه بلور شعله مستقیم

تابه بیضی متوسط بورجام کد 59064

۷۳,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان

تابه دو طرفه بلور شعله مستقیم

تابه دربدار بیضی بزرگ بورجام کد 59052

۱۲۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان