انواع بخارشوی ایرانی و خارجی در این دسته بندی قرار گرفته است