در این دسته‌بندی انواع اتو بخار با توان مختلف و برندهای ایرانی و خارجی و زنگ بندی متفاوت موجود است. انواع اتو تفال – اتو پارس خزر – اتو بوش – و سایر برندها در بازار شوش

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۷۴۰,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹۵,۰۰۰ تومان
۷۱۰,۰۰۰ تومان