انواع چای سازهای برق در طرح و برندهای مختلف د ایت دسته بندی موجود است.

چایی ساز و کتری برقی

کتری برقی 2200 پارس خزر

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان