انواع شیرجوش ، قهوه جوش ، کتری و قوری پیرکس در این دسته بندی موجود است.