انواع لیوان بلند و نیم لیوان از جنس بلور و کریستال در این دسته بندی موجود است.