انواع ظروف پدیرایی بلور و کریستال در این دسته بندی موجود است.