انواع وسایل و ظروف بلور و کریستال در این دسته بندی موجود است.