انواع ظروف نگهدارنده‌ موادغذایی و بانکه‌های دکوری در این دسته‌بندی موجود است.