انواع بانکه، ظروف فریزری و ظروف مخصوص نگهداری مواد غذایی که از جنس شیشه هستند و بر روی آنها دکور و رنگ آمیزی انجام شده است