انواع سرویس های چینی 12 نفره و 6 نفره، سرویس چینی سرو غذا و پذیرایی